Regulamin Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

I. Założenia

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest organizowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, a przez nie tworzenie, szczególnie dla młodzieży, jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawczo - turystycznej - do poznania Ojczyzny, jej kultury, przeszłości i stałego wysiłku dla jej rozwoju.
Podstawową komórką organizacyjną PTSM w placówkach oświatowo - wychowawczych jest Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM). PTSM zakłada rozwijanie wśród młodzieży inicjatyw społecznego działania, umiejętności organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku, nawiązywania kontaktów z młodzieżą z innych regionów kraju.

II. Zadania Szkolnego Koła PTSM

Do zadań Szkolnego Koła PTSM należy m. in.:

 1. Organizowanie działalności krajoznzwczo - turystycznej oraz obozów wędrownych po trasach typowych PTSM i wypoczynku stacjonarnego.
 2. Udział w imprezach krajoznawczo - turystycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej przez PTSM, PTTK, związki harcerskie i inne organizacje.
 3. Opieka nad szkolnym schroniskiem młodzieżowym (pomoc w jego urządzeniu, konserwacji sprzętu turystycznego, wyposażenie w materiały krajoznawcze itp.).
 4. Krzewienie w swoim środowisku wiedzy o działalności PTSM i schroniskach młodzieżowych.
 5. Gromadzenie biblioteczki krajoznawczej, eksponatów etnograficznych, przyrodniczych i innych związanych z kulturą, przyrodą, przeszłością i gospodarką wsi, miast i regionu.
 6. Współpraca z samorządem i organizacjami młodzieżowymi swojej szkoły i utrzymanie kontaktów z innymi SK PTSM, młodzieżą przebywającą w schronisku.
 7. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą z innych krajów należących do MFSM.

Wzorowa działalność SK PTSM może być wyróżniona na wniosek Zarządu Oddziału PTSM:

 • dyplomem,
 • Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką PTSM.

III. Organizacja Szkolnego Koła PTSM

 1. Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowo - wychowawczych. Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.
 2. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowo - wychowawczej.
 3. Pełna nazwa Szkolnego Koła PTSM brzmi: "Szkolne Koło PTSM przy (np. Liceum Ogólnokształcącym w.....).

IV. Członkowie Szkolnego Koła PTSM

 1. Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdy uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowania turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. Członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów danej szkoły (placówki).
 2. Przyjęcia w szeregi członków dokonuje Zarząd Koła. Przyjętym do danego Koła PTSM wręcza się uroczyście na zebraniu legitymację członkowską oraz znaczek organizacyjny PTSM.
 3. Członek Szkolnego Koła PTSM ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz Szkolnego Koła PTSM,
  b) brać udział w zebraniach Koła oraz zgłaszać wnioski i propozycje władzom Koła zmierzające do wzbogacenia działalności programowej Koła i Towarzystwa,
  c) korzystać ze schronisk młodzieżowych na warunkach ulgowych jako członek PTSM,
  d) nosić odznaki PTSM,
  e) korzystać z obozów i innych imprez krajoznawczo - turystycznych organizowanych przez PTSM na zasadach zawartych w ich regulaminach,
  f) być wyróżnianym za aktywność w pracy społecznej.
 4. Szkolne Koło PTSM zgłaszające obóz na trasach typowych PTSM lub wycieczkę w schroniskach młodzieżowych ma prawo pierwszeństwa w rezerwacji noclegów oraz 25 % zniżki w opłatach za rezerwację trasy obozu.
 5. Członek Szkolnego Koła PTSM ma obowiązek:
  a) przestrzegać Statutu PTSM i Regulaminu SK PTSM, a także stosować się do uchwał władz PTSM,
  b) regulować składki członkowskie w ustalonym terminie i wysokości.

V. Władze i organizacja Szkolnego Koła PTSM

 1. Władzami Szkolnego Koła PTSM są:
 • walne zebranie członków Koła (najwyższa władza Koła),
 • Zarząd Koła,
 • Komisja Rewizyjna Koła.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

1.1. Walne zebranie Koła PTSM
Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła raz w roku dla rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia planu pracy na okres roku.
W walnym zebraniu biorą udział wszyscy członkowie i opiekunowie Koła. Termin, miejsce i porządek walnego zebrania muszą być podane do wiadomości wszystkich członków Koła przynajmniej na 7 dni wcześniej. Na walnym zebraniu należy:

 • wybrać Prezydium zebrania,
 • przyjąć protokół z poprzedniego zebrania,
 • dokonać wyboru nowych władz Koła, w przypadku upływu kadencji,
 • uchwalić plan działalności i preliminarz budżetowy na okres roku.

Walne zebranie może podjąć uchwałę o ustanowieniu składki miesięcznej lub rocznej (jednorazowo), która pozostaje na potrzeby Koła.

1.2. Zarząd Szkolnego Koła PTSM
Zarząd Szkolnego Koła PTSM składa się z 4 - 7 osób. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, ewentualnie wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła może w miejsce ustępującego członka Zarządu uzupełnić swój skład drogą kooptacji członków Koła.
Do zadań Zarządu Szkolnego Koła PTSM należy:

 • kierowanie działalnością Koła, dbanie o realizację planu pracy i przestrzeganie przez członków zasad statutowych PTSM,
 • decydowanie o przynależności członków Towarzystwa oraz dokonywanie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa oraz dokonywanie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa (§16 statutu PTSM),
 • przyjmowania nowych członków PTSM oraz pobieranie składek członkowskich wg instrukcji ZOW PTSM i zgodnie ze statutem PTSM powoływanie, w miarę potrzeby sekcji specjalistycznych zgodnie z zainteresowaniami członków.

Obowiązki władz Szkolnego Koła PTSM są następujące:

 • przewodniczący (w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący) kieruje całokształtem działalności Koła, czuwa nad pracą pozostałych członków Zarządu i realizacją planów pracy Koła, czuwa nad pracą pozostałych członków Zarządu i realizacją planów pracy Koła. W porozumieniu z opiekunem Koła zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu, reprezentuje Koło na zewnątrz,
 • sekretarz - prowadzi zeszyt pracy i teczkę korespondencyjną, protokołuje zebrania,
 • skarbnik - zbiera składki członkowskie oraz wpisowe, rozlicz je z Oddziałem, prowadzi zeszyt ewidencji członków koła i zeszyt ewidencji majątku koła.

1.3 Komisja Rewizyjna Szkolnego Koła PTSM
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na walnym zebraniu Koła, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Zarządu Koła przynajmniej raz w roku,
 • przekazywanie Zarządowi Koła uwag dotyczących jego pracy,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu Koła.

Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Szkolnego Koła PTSM z głosem doradczym.

VI. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM

 1. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM obejmuje:
  a) zeszyt ewidencyjny, zawierający spis członków i wykaz opłaconych składek członkowskich;
  b) zeszyt planów pracy, protokołów z zebrań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;
  c) zeszyt ewidencji majątku oraz przychodów i rozchodów Koła z ponumerowanymi stronami i opatrzonymi stemplem oddziału;
  d) teczkę korespondencyjną Koła.
 2. Dokumenty Szkolnego Koła PTSM przechowuje Zarząd Koła w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły (placówki) lub opiekun Koła.

VII. Sprawy finansowo - majątkowe Szkolnego Koła PTSM

 1. Majątek Szkolnego Koła PTSM stanowią:
  a) składki członkowskie,
  b) składki uchwalone na rzecz koła na walnym zebraniu,
  c) środki wypracowane przez członków Szkolnego Koła PTSM,
  d) środki przyznane przez szkołę (placówkę), komitet rodzicielski, komitet opiekuńczy i inne,
  e) fundusze przydzielone przez instancje PTSM,
  dotacje otrzymane z innych źródeł.
 2. Szkolne Koło PTSM prowadzi działalność finansową zgodnie z wytycznymi ZG PTSM (Uchwała ZG PTSM w sprawie zasad gospodarki finansowej kół PTSM) na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Koła preliminarza oraz w ramach posiadanych środków finansowych. Nadzór nad działalnością w tym zakresie sprawuje opiekun Szkolnego Koła PTSM.
 3. Fundusze Koła powinny być wykorzystywane właściwie i oszczędnie, wyłącznie na realizację zadań statutowych PTSM.
 4. W celu zwiększenia funduszów koła można organizować za zgodą dyrektora szkoły:
 • zbiórkę i sprzedaż makulatury i innych odpadów użytecznych,
 • udział młodzieży w pracach społecznie użytecznych,
 • usługi turystyczne w ramach agencji BT Junior utworzonej przez koła.

VIII. Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM

następuje w porozumieniu z Oddziałem PTSM na podstawie uchwały walnego zebrania Koła przyjętej zwykłą większością głosów.