OPIEKUNOWIE SK PTSM - ORGANIZATORZY IMPREZ

Zarząd Oddziału Terenowego PTSM w Piotrkowie Tryb. przekazuje wzory sprawozdań z organizowanych terenowych imprez krajoznawczo-turystycznych /rajdy, zloty / z prośbą o dokładne sporządzanie po każdej imprezie i nadesłanie ich do biura Oddziału
w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy:

1. Sprawozdanie opisowe.

2. Sprawozdanie finansowe.

W pkt.4 dochody – należy uwzględnić wszelkie środki finansowe, jakie otrzymano na realizację imprezy. Kwoty uzyskane z wpisowego od uczestników oraz inne środki pieniężne od sponsorów przekazane na PTSM , z tym że kwoty z wpisowego wydatkujemy na potrzeby imprezy w wysokości 93%, a 7% dochodów oraz wpłaty zebrane od uczestników bez legitymacji ( różnicę w wysokości 5 zł) przekazujemy do kasy Oddziału i umieszczamy w sprawozdaniu w pkt.6.

W pkt.5 uwzględniamy wszystkie koszty zgodnie z posiadanymi rachunkami, z tym że w kolumnie 3 uwzględniamy koszty wystawionych rachunków na PTSM (Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych , ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Tryb., NIP 771-23-55-588) i przedstawiamy w rozliczeniu oryginały tych rachunków,w kolumnie 4 i 5 należy wykazać kwoty pozostałych rachunków ( rozliczanych w jednostkach dofinansujących), a do rozliczenia załączyć kserokopie tych rachunków.
Dary w naturze przekazywane nieodpłatnie przez sponsorów ujmujemy w pkt.7 podając rodzaj darów i wartość pieniężną w przybliżeniu.

Sprawozdanie przekazujemy w 2 egz.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konkursów.

4. Listę uczestników i wysokość wpisowego.

5. Lista pokwitowań odebranych nagród.

6. Do sprawozdania prosimy dołączyć: po 2 egz. testów konkursowych, wycinki z prasy, rymowanki i inne materiały obrazujące pracę na imprezie.

7. Wszystkie w/w materiały mają być również przekazane w formie elektronicznej (na płycie CD).

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE w załączniku

 

Zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Terenowego PTSM w Piotrkowie Tryb. prowadzimy dalej rywalizację szkolnych kół zgodnie z regulaminem.

Prosimy o przesyłanie  na bieżąco w formie elektroniczne na adres  biura ZOT PTSM informacji o realizowanych zadaniach, uczestnictwie w rajdach i imprezach.

Na zakończenie roku zostanie przeprowadzona weryfikacja danych i zostanie wyłonione zgodnie z regulaminem najlepsze koło  roku. Zapraszamy do uczestnictwa w rywalizacji i bieżącego dokumentowania swoich działań.

Regulamin w załączniku.